Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znaduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Biblioteka Kraków zwana dalej BK z siedzibą: Pl. J. Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe, zwane dalej Danymi w związku z: 1.koniecznością ewidencjonowania i obsługi wypożyczeń materiałów bibliotecznych (gromadzimy Dane wymienione w Ustawie o Bibliotekach), 2.ewentualnych czynności windykacyjnych, podejmowanych przez BK wyłącznie w przypadku niezwrócenia wypożyczonych materiałów i braku chęci zwrotu ww. lub nieuregulowania naliczonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów, a także 3.dla celów statystycznych (usuwamy informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej osoby) i archiwalnych. Podstawą z tytułu, której gromadzimy Dane jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach na podstawie, której BK: 1) wypożycza Pani/Panu materiały biblioteczne, 2) nalicza opłaty, w szczególności w przypadku braku terminowego zwrotu, uszkodzenia lub zniszczenia/zagubienia zbiorów bibliotecznych - bazując na zapisach ww. ustawy i Regulaminu BK.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych. BK nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich użytkowników. Dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym Pan(i) korzysta z usług świadczonych przez Bibliotekę oraz przez następne 10 lat, przez które przechowujemy Dane (karty zapisu) w celach archiwalnych (jest to obowiązek wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Podanie nam Danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki.
Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co wiąże się z zakończeniem korzystania z usług BK).
Informujemy również, że jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@biblioteka.krakow.pl.
Zapoznałem sie z treścią Regulaminu Biblioteki Kraków, obowiązkiem informacyjnym. Stwierdzam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, znane mi są przepisy korzystania z Biblioteki i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.